از مهمترین مدارکی که بسیاری از کشورها و شرکت های هواپیمایی جهت اجازه ورود حیوانات خانگی بدون قرنطینه طلب میکنند ،برگه تایید تیتر آنتی بادی علیه ویروس هاری از یک آزمایشگاه معتبر بین المللی می باشد. انجام این کار از مرحله خونگیری از سگ ها و گربه ها تا فرستادن نمونه و مکاتبه با آزمایشگاه های معتبر و مورد تایید کشورهای مقصد کاری پرچالش و زمان بر می باشد. ایران پت تراول همه موارد فوق را در کمترین زمان و با شرایط استاندارد برای نمونه توسط آزمایشگاه های معتبر می تواند انجام دهد. لذا هموطنانی که قصد اخذ مدارک مذکور را دارند باید از یکی از درگا ه های ارتباطی جهت ارسال مشخصات مورد نیاز اقدام کنند. پروسه زمانی این کار با توجه به مقاصد مختلف از ۱ ماه تا ۶ ماه متغیر میباشد.

تماس با ما