داخل کابین

tick_iconقسمت بار

tick_iconقسمت کارگو

مقررات قسمت بار:

  • پت های مجازarrowسگ ها و گر به ها
  • محدودیت دماییarrow
    • طی تابستان مسافرانی که قصد حمل پت خود را دارند باید طی شب پرواز کنند و مسافرانی که در زمستان قصد این کار دارند باید از پروازهای روز استفاده کنند.
    • در صورتی که دما به بیش از C°۲۹ برسد حمل پت در قسمت بار ممنوع می باشد.
  • محدودیت نژادیarrowنژادهای Akita /American Bulldog /Boxer /Bulldog /chihuahua /chow chow /FrenchBulldog /Pekingese /pit bull /pug /shihtzu ممنوع می باشد.

 

مقررات قسمت کارگو:

مقررات مشابه مقررات قسمت بار می باشد.