داخل کابین

قسمت بار

tick_iconقسمت کارگو

مقررات داخل کابین Etihad arrowاجازه حمل پت به داخل کابین را نمی دهد.

مقررات قسمت بار  Etihad arrowاجازه حمل پت به داخل بار را نمی دهد.

مقررات قسمت cargo

  • محدودیت نژادی arrow نژادهای pug / chow chow / Pekingese / Persian cat /English bulldog/ Himalayan / Boxer/ French bulldog / –  در پروازهای Etihad ممنوع میباشد.

محدودیت دماییarrowدر صورتی که درجه حرارت محیط بیرونی فرودگاه بالاتر از c °۲۹  با کمتر از c °۷ باشد این خط هوایی اجازه حضور پت در قسمت کارگو را نمی دهد.