داخل کابین (بعضی از پروازهای مشخص)

قسمت بار

tick_iconقسمت کارگو

  • British Air Ways اجازه محل پت به داخل کابین را نمی دهد.
  • British Air Ways اجازه حضور پت در قسمت بار را نمی دهد

مقررات قسمت cargo :

  1. پت های مجازarrowهمه حیوانات خانگی
  2. محدودیت هاییarrowدر صورتی که درجه حرارت هر کدام از شهرهای طی سفر بالاتر از C°۳۰ یا کمتر از C°۷  باشد انتقال حیوان خانگی در قسمت کارگو ممنوع می باشد.
  3. سایز باکسarrowطول باکس باید ۵/۱ برابر طول بدن سگ یا گربه (از ابتدای بینی تا دم) باشد و ارتفاع باکس باید به گونه ای باشد که سگ یا گربه به راحتی در ان سرپا بایستد.