همواره یکی از مهمترین دغدغه های صاحبین حیوانات خانگی قرنطینه شدن انها در فرودگاه های بسیاری از کشورهاست. طبق قوانین بسیاری از کشورها، همه حیوانات بعد از ورود به کشور باید قرنطینه شوند مگر اینکه مدارک مودر نیاز را به همراه داشته باشند.

 

شایان ذکر است مقررات در رابطه با هر کشوری متفاوت می باشد و در زمان بندی اخذ مدارک نیز تفاوت هایی وجود دارد ،اما با اخذ مدارک مورد نیاز به راحتی می توان از قرنطینه شدن حیوانات خانگی جلوگیری کرد.

با توجه به اینکه در مقررات بسیاری از کشور باید از اخذ مدارک ۴ الی ۶ ماه بگذرد تااجازه ورود حیوانات خانگی را بدهند. اقدام سریعتر جهت تهیه مدارک سفری بدون دغدغه را به ارمغان می آورد.